ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Inzercia / Advertising

Edičný plán pre rok 2016 / 2017


Uzávierka nespracovaných podkladov Uzávierka spracovaných podkladov, tlačové PDF Termín distribúcie
1 / 2017 (Jan - Feb) 27.01. 2017 07.02. 2017 21.02. 2017
2 / 2017 (Mar - Apr) 27.03. 2017 05.04. 2017 21.04. 2017
3 / 2017 (Máj - Jún) 29.05. 2017 09.06. 2017 21.06. 2017
4 / 2017 (Júl - Aug) 28.07. 2017 10.08. 2017 24.08. 2017
5 / 2017 (Sep - Okt) 25.09. 2017 09.10. 2017 23.10. 2017
6 / 2017 (Nov - Dec) 27.11. 2017 08.12. 2017 18.12. 2017

Formáty inzercie / Advertising formats

1/1 strany1/1 A4 – inzercia v rámčeku210 x 297 mm
4mm spadavka
1/1 strany1/2 A4 – inzercia na výšku183 x 210 mm
zrkadlo
1/2 strany1/2 A4 – inzercia na šírku210 x 148,5 mm
4 mm spadavka
1/2 strany1/3 A4 – inzercia na šírku183 x 129,3
zrkadlo
1/4 strany1/4 A4 – inzercia na výšku183 x 66,3 mm
zrkadlo
1/3 strany1/4 A4 – inzercia na šírku71,1 x 297 mm
4mm spadavka


Podklady k inzercii: Tlačové PDF, JPG s rozlíšením min. 300 dpi, farebnosť CMYK, text Word
Publishing material: Printing PDF, JPG with resolution min. 300 dpi, colors CMYK

Všeobecné informácie / General information

MAGAZÍN STROJE A MECHANIZÁCIA / MAGAZINE MACHINERY AND EQUIPMENT
Registrovaný
/ Register: MK SR, EV 3053/09, ISSN2453-7500
Vydavateľ / Publisher: M.I.A s.r.o.
Periodicita / Periodicity: dvojmesačník / bimonthly
Formát / Format: A4 (210 x 297)
Rozsah / Range: 48 - 68 strán
Tlačový náklad magazínu / printed quantity of magazine: 4000 - 7000 výtlačkov
Distribúcia magazínu / magazine distribution: B2B Slovensko a Česká republika / B2B Slovakia & Czech republic
Prezentácia magazínu / presentation magazine:
odborné konferencie, firemné prezentačné podujatia, výstavy
conferences, company presentations events, exhibitions
Cena jedného výtlačku / Price per copy magazine: 4,- EUR bez DPH / 4 EUR without VAT
Celoročné predplatné / one year subscription: 24,- EUR bez DPH, vrátane balného a poštovného / 24 EUR without VAT including shipping
Objednávky predplatného zasielajte na adresu / Subscription orders should be sent to:
redakcia@strojeamechanizacia.sk
Online objednávka / Online Order