ODBORNÝ DVOJMESAČNÍK ZAMERANÝ NA NAJNOVŠIE POZNATKY O VÝVOJI MOBILNÝCH PRACOVNÝCH STROJOV A O ICH APLIKÁCII V PRAXI

Editorial 5/2016 MSaM


Rozšírené spektrum skladovaného tovaru v logistických centrách sa dnes už nedá účinne prevádzkovať bez moderného riadiaceho systému. V technickom svete, najmä u nás, rastie potreba prispôsobenia sa stavu vývoja, modernizácie starších, hoci fungujúcich systémov. Čoraz častejšie rezonuje otázka ergonómie, činného využívania energie, znižovania CO2, jednoducho únosnosť životného prostredia. Prepojenie skladového a výrobného riadiaceho systému, resp. skladového a dopravného systému bez flexibilného riadiaceho systému je už nepredstaviteľné. Za posledné desaťročie nesmierne vzrástol význam softvéru, internetu a prenosu dát. Modernizácia existujúcich logistických sústav sa okrem riadiacich systémov významne dotýka systémov pohonu horizontálnej i vertikálnej dopravy. Pri obnove, re-engineeringu, bude nevyhnutnosťou zvýšenie spoľahlivosti logistických systémov ako celku, minimalizovanie rizika výpadku skladovej techniky. Myslím na zabezpečenie výroby subdodávkami a náhradnými dielmi. Svet po štvrtej priemyselnej revolúcii (Industry 4.0), keď človek a stroje v zmysle sociálne zosieťovaného priemyslu spolupracujú ako rovnoprávni partneri, kladie na výskum, výrobu i prevádzku nové výzvy a úlohy. Reagujme na ne včas vo vzdelávaní, výskume, vývoji i vo výrobe. Znamená to dať do strojov a zariadení viac inteligencie, komunikačných schopností, viac modularity, lebo ako súčasti logistických systémov bude ich dôležitosť čoraz väčšia.

prof. Juraj Bukoveczky
Strojnícka fakulta STU Bratislava